Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część I

Aspekt zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Polsce należy rozpatrywać na płaszczyźnie zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego. W odróżnieniu do innych krajów europejskich, m.in. Niemców w Polsce nie działały grupy skrajnie lewicowe ani tego typu podobne. Nigdy też Polska nie była bezpośrednio celem ataku terrorystycznego. Rozważając obecną sytuację kraju nie ma przesłanek, aby powstały grupy skrajnie lewicowe lub prawicowe albo nacjonalistyczne, które mogłyby zastosować działania terrorystyczne.[1] Przez ostatnie lata nie odnotowano także informacji na temat działania w Polsce grup terrorystycznych.[2] Dlatego też nasz kraj może być zagrożony działaniami terroryzmu zewnętrznego. Prawdopodobnym zagrożeniem mógłby być tzw. terroryzm islamski.[3]

Opinie na temat możliwości wystąpienia działań terrorystycznych prowadzonych przez islamistów są podzielone. Niektórzy ostrzegają przed możliwością takich działań, inni natomiast stanowczo zaprzeczają, aby to Polska miała stać się miejscem odwetu terrorystów. Brytyjscy eksperci z ośrodka WMRC[4] szacują, że możliwość dokonania zamachu terrorystycznego na terenie Polski jest średnio niska. W skali siedmiostopniowej zajmujemy trzecie miejsce od końca. Brytyjski ośrodek badań poddał klasyfikacji 186 państw. Na liście czołowe miejsca zajęli: 1. Kolumbia, 2. Izrael, 3. Pakistan, 4. USA. Polska na tej liście uzyskała dopiero 87 miejsce. Niestety najgorsze wśród państw Europy Środkowej. Pierwsze miejsce w krajach europejskich zagrożonych terroryzmem zajęła Wielka Brytania.[5]

Zapewne nie bez znaczenia dla powyższej oceny jest o wiele niższa pozycja Polski wśród społeczności międzynarodowej. Ataki dokonane w naszym kraju nie byłyby tak spektakularne jak w innych krajach europejskich, m.in. Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Przeprowadzony atak terrorystyczny na Polskę wywołałby o wiele mniejszy skutek propagandowy niż taki sam atak, np. w Wielkiej Brytanii.[6]

Niestety nie możemy wykluczyć całkowicie wystąpienia ataku lub ataków terrorystycznych na Polskę, gdyż jest ona ze względu na prowadzone działania poniekąd zagrożona. Do argumentów potwierdzających taką tezę należy: przystąpienie do koalicji antyterrorystycznej i stacjonowanie wojsk w Iraku i Afganistanie, przyznanie prawa do organizacji Euro 2012, utrzymywanie bliskich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zamieszanie jakie powstało z domniemanym przetrzymywaniem na terytorium naszego kraju islamskich terrorystów, schwytanych przez CIA a także przypuszczenie o łatwości dokonania zamachu na terytorium Polski z powodu korupcji, jaka panuje w kraju.[7]

Polska poparła działania USA i wypowiedzianą przez ten kraj wojnę terroryzmowi. Rzeczywistym poparciem nie tylko w teorii, okazało się wysłanie polskich żołnierzy do Iraku. Jednostki wojskowe służyły w Iraku od 17 maja 2003 r. aż do 31 października 2008 r. Razem w Iraku przez cały okres misji służyło 14 900 żołnierzy.[8] W Iraku pozostała kilkunastoosobowa grupa, która stacjonuje jako misja szkoleniowa NATO.[9] Polscy żołnierze nie zajmowali się jedynie działaniami wojskowymi. Na swoim koncie mają także pomoc w budowie sieci energetycznych i wodociągowych, pracę przy odbudowie szpitala oraz działania dzięki, którym grupa ludzi pochodzenia irakijskiego mogła odbyć leczenie w Polsce.[10]

Polscy żołnierze biorą także udział w Międzynarodowych Siłach Wspierania Bezpieczeństwa[11] w Afganistanie od 16 marca 2002 r.[12] 10 października 2011 r. Prezydent RP wydał postanowienie o przedłużeniu stacjonowania polskiego kontyngentu w Afganistanie, który realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym oraz doradczo – szkoleniowym dla utrzymania bezpieczeństwa. Misja stabilizacyjna jest prowadzona na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1386 z 20 grudnia 2001 r.[13]

Przyznanie Polsce organizacji Euro 2012 było związane ze szczególnym zagrożeniem terroryzmem. Imprezy masowe są niezwykle atrakcyjne dla działania terrorystów. Przykładem tego może m.in. olimpiada w Monachium w 1972 r.[14] Impreza masowa spełnia wszystkie kryteria, które zakładają sobie terroryści. Pierwszym z nich jest aspekt psychologiczny, czyli zastraszenie uczestników imprezy i skierowanie przesłania do opinii publicznej. Kolejnym czynnikiem jest kryterium technologiczne i organizacyjne. Pomimo ochrony obiektów sportowych, nadal istnieje prosty dostęp do nich i łatwość dostarczenia na miejsce materiałów wybuchowych. Niezwykle istotnym czynnikiem dla terrorystów jest także medialność takiego zamachu i propaganda. Do bardzo wielkiej tragedii może doprowadzić zaledwie jedna osoba – terrorysta samobójca.[15]

antyterroryzmŹródło: Reuters; Autor: Peter Andrews

Niezwykle niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo Polski ma także posądzenie o przetrzymywanie terrorystów schwytanych przez CIA na terytorium naszego kraju. Pomimo tego, że stanowisko rządu jest jednoznaczne i stanowczo zaprzecza, aby na terytorium Polski działały więzienia, z których korzystało CIA. W związku z zaistniałą sytuacją zostało przeprowadzone śledztwo przez Radę Europy i Parlament Europejski. W wyniku śledztwa uzyskano jedynie poszlaki według, których istotnie na terenach polskich byli przetrzymywani i torturowani ujęci terroryści.[16] Miejscem lądowania samolotów miało być lotnisko w Szymanach. Prawdopodobnie wykaz lotów z roku 2003 był fałszowany. Wśród przetrzymywanych więźniów miał być Chalid Szejk Muhammad, czołowy terrorysta Al. Kaidy.[17]

Zagrożenie terroryzmem może wzrosnąć z momentem podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi o budowie tarczy antyrakietowej.[18] W dniu 20 sierpnia 2008 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podpisał umowę z Sekretarz Stanu USA Condoleezzą Rice o rozmieszczeniu antybalistycznych rakiet na terenie RP. [19] Wśród społeczności ta inicjatywa odbiła się szerokim echem.[20]

Pomimo podzielonych opinii na temat ewentualnego zagrożenia Polski ze strony terroryzmu islamskiego, działania RP zmierzają do uprzedzenia potencjalnych zamachów. Należy zauważyć, że są one prowadzone na różnych płaszczyznach m.in. poprzez dostosowanie przepisów prawnych czy też stworzenie odpowiednich struktur reagowania oraz czynne zwalczanie terroryzmu uczestnicząc w misjach stabilizacyjnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Polska nie będąc jeszcze członkiem struktur UE podjęła odpowiednie kroki w celu dostosowania regulacji prawnych wobec unijnej polityki zwalczania terroryzmu. Bezpośrednio po atakach z 11 września 2001 r. na Stany Zjednoczone stanęła po stronie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Z inicjatywy ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego została zorganizowana międzynarodowa konferencja, której tematem była walka z terroryzmem. Sympozjum odbyło się 6 listopada 2001 r. w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezydent Republiki Albanii, Przewodniczący Prezydium Bośni i Hercegowiny i Wiceprezydent Republiki Bułgarii w sumie 25 krajów oraz organizacji międzynarodowych. Aleksander Kwaśniewski w swoim przemówieniu wypowiedział się na temat zwalczania terroryzmu: „(…) Koalicja antyterrorystyczna winna być powszechna. Nasze kraje dowiodły, że chcą w niej uczestniczyć w taki sposób, by wnieść do walki z terroryzmem wymierny wkład. Jestem rad, że te sprawy są omawiane w Warszawie. My, Polacy, przywiązujemy wielką wagę do umacniania się więzi łączących kraje naszego regionu. Z ogromną satysfakcją przyjąłem fakt, że praktycznie wszystkie kraje naszej części Europy, niezależnie od podejmowanych działań własnych, przyjęły polskie zaproszenie, by dać właśnie wyraz solidarności w walce ze złem. Głos państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo - Wschodniej powinien być dobrze słyszany! Ta konferencja temu służy”.[21] Na zakończenie konferencji został przyjęty plan działania w sprawie zwalczania terroryzmu.[22]

Już podczas wstępnych negocjacji (screening)[23] do Unii Europejskiej został poruszony problem terroryzmu. Polska, aby spełnić standardy Unii Europejskiej – acquis communautaire[24] władze polskie zobowiązały się do zastosowania norm Unii Europejskiej, który był związany z Wymiarem Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.[25] Wszystkie działania z tym wiążące się, miały zostać zakończone pod koniec roku 2002.[26]

Dodatkowo do końca grudnia 2005 r. państwo polskie wdrożyło następujące dokumenty:[27]

 • Konwencja o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 29 maja 2000 r.;[28]
 • Protokół poprawiający konwencję o Europolu z 30 Listopada 2000 r.;
 • Protokół poprawiający konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 16 października 2001 r.;
 • Drugi Protokół poprawiający Konwencję o Europolu i Protokół o przywilejach i immunitetach Europolu z 28 listopada 2002 r.;
 • Decyzja Ramowa Rady o praniu brudnych pieniędzy, identyfikacji, śledzeniu, zamrażaniu, wstrzymaniu transakcji i konfiskacie przedmiotów służących do popełniania przestępstw oraz dochodów pochodzących z przestępstw z 26 czerwca 2001 r.;
 • Decyzja o ustanowieniu Eurojustu z 28 lutego 2002 r.;[29]
 • Decyzja o implementacji szczególnych środków współpracy policyjnej i sądowej służących zwalczaniu terroryzmu z 19 grudnia 2002 r.;
 • Decyzja Ramowa Rady o Europejskim Nakazie Aresztowania z 13 czerwca 2002 r.;
 • Decyzja Ramowa Rady o Wspólnych Zespołach Śledczych z 13 czerwca 2002 r.;[30]
 • Decyzja Ramowa Rady o Zwalczaniu Terroryzmu z 13 czerwca 2002 r.;[31]
 • Decyzja Ramowa Rady o wykonywaniu nakazów zamrożenia własności lub dowodów z 22 czerwca 2003 r.;
 • Trzeci protokół poprawiający Konwencję o Europolu z 27 listopada 2003 r.[32]

26 października 2004 r. Rada Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zatwierdziła rozporządzenie Rady (WE). Było to Rozporządzenie nr 2007/ 2004, które ustanawiało Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Rada Ministrów ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zadecydowała, że Warszawa stanie się miejscem działania Agencji Frontex.[33] Działania agencji w Polsce teoretycznie rozpoczęły się 1 maja 2005 r. natomiast praktycznie od 3 października 2005 r.[34] Do głównych działań zadań agencji należy:

 • „koordynowanie współpracy operacyjnej między Państwami Członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi;
 • wspomaganie Państw Członkowskich w szkoleniach krajowych funkcjonariuszy straży granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych;
 • przeprowadzanie analizy ryzyka;
 • śledzenie rozwoju badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych;
 • wspomaganie Państw Członkowskich w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych;
 • udzielanie Państwom Członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów”.[35]

Polska stała się także stroną traktatu z Pruem. Zaproponowany dokument przez Niemcy został podpisany 27 maja 2005 r. Dzięki tej umowie kraje europejskie zyskały m.in. możliwość wglądu do policyjnych baz danych państw UE. Wdrożenie tego dokumentu do systemu ram prawnych UE nastąpiło w czerwcu 2007 roku i został on przyjęty przez radę Ministrów Spraw Wewnętrznych. W Dzienniku Urzędowym UE 6 sierpnia opublikowano decyzje z Prum:[36]

 1. 1.Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej;
 2. 2.Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. dotycząca wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (wraz z załącznikiem).[37]

Polscy eksperci także aktywnie działają w komisjach do zwalczania terroryzmu w Unii Europejskiej m.in. Grupie Zadaniowej Szefów Policji, Europolu, [38] Eurojustu itd. Został także wybrany koordynator do spraw terroryzmu, który swoją pracę wykonuje w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej przy UE. Niezwykle znaczące dla roli Polski w zwalczaniu terroryzmu było zaproszenie do udziału grupy G- 6 (początkowo G-5).[39]

Ponadto Biuro Operacji Antyterrorystycznych prowadzi także współpracę z unijną grupą Atlas;[40] do której zadań należy:

 • „Wyniesienie każdej jednostki specjalnej krajów członkowskich na możliwie najwyższy poziom profesjonalizmu poprzez bliską współpracę oraz wzajemne wsparcie, po to, aby zmaksymalizować szanse na sukces w walce z terroryzmem w każdym kraju;
 • Wymiana informacji i promocja wzajemnej pomocy w celu poprawy i lepszej kordynacji działań UE w obszarze kontrterroryzmu;
 • Prowadzenie wspólnych interwencji/operacji w przypadku sytuacji kryzysowych na dużą skalę, głównie o podłożu terrorystycznym;
 • Wsparcie siłami i środkami, w celu uniknięcia interwencji wojskowej.”[41]

Aby szczegółowo określić działania grupy i stworzyć podłoże prawne do jej działania została sporządzona tzw. Konwencja Atlasu – Decyzja Rady 2008/617/ WSiSW 23 czerwca 2008 roku, która dotyczyła usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. W artykule 1 dokumentu został określony przedmiot aktu:

„W niniejszej decyzji ustanowione zostają ogólne zasady i warunki, na których specjalne jednostki interwencyjne jednego państwa członkowskiego mogą udzielać pomocy lub prowadzić działania na terytorium innego państwa członkowskiego (zwanego dalej „wnioskującym państwem członkowskim”), jeśli wnioskujące państwo członkowskie zwróciło się do nich z taką prośbą i jeśli zgodziły się one na podjęcie tych zadań w celu zareagowania na sytuację kryzysową. Szczegóły praktyczne oraz uzgodnienia wykonawcze uzupełniające niniejszą decyzję ustalane są bezpośrednio pomiędzy wnioskującym państwem członkowskim a wezwanym państwem członkowskim”.[42]

Polska bierze także udział w działaniach CEPOL.[43] Polska (przedstawiciele polskiej policji) posiadają równe prawa w posiedzeniach Rady Zarządzającej. Do 2005 r. polska była członkiem Komitetu ds. Badań i Szkoleń. Obecnie nasi przedstawiciele biorą czynny udział w Grupie Roboczej ds. sieci elektronicznej i w Europejskiej Policyjnej Sieci Nauczania oraz wspólnych programów szkolenie. Od 1 stycznia 2006 r. Polska posiada swojego przedstawiciela w Komitecie Programowym, a w latach 2009- 2010 przedstawiciel Polski będzie członkiem Komitetu Administracyjno – Budżetowego.[44] Europejskie Kolegium Policyjne ma na celu:

 • Nauczanie o krajowych systemach i strukturach policji innych krajów należących do Unii Europejskiej;
 • Kształcenie w zakresie pozyskiwania wiedzy o międzynarodowych instrumentach, m.in. Unii Europejskiej o współpracy w zwalczaniu przestępstw;
 • Szkolenie na odpowiednim poziomie, który odpowiada standardom demokratycznym i uwzględnia prawo do obrony;
 • Działania zachęcające rozszerzenie współpracy pomiędzy CEPOLEM a innymi agendami szkoleniowymi.[45]

C.D.N.

 

Opracował: prof. dr hab. Bogdan ZALEWSKI
Notka Biograficzna: Komandor rezerwy. Specjalista w dziedzinie historii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych oraz najnowszych dziejów polskiej Marynarki Wojennej.
Zakres tematyczny zainteresowań: Polska Marynarka Wojenna, Polityka morska, Działalność antyterrorystyczna, Wydarzenia patriotyczne.


[1] www.specops.com.pl/.../polska_cel_ataku_terrorystycznego.doc

[2] http://www.wprost.pl/ar/109647/

[3] www.specops.com.pl/.../polska_cel_ataku_terrorystycznego.doc

[4] World Markets Research Centre (Ośrodek Badań nad Rynkami Światowymi)

[5] http://wyborcza.pl/1,75248,1624671.html

[6] www.specops.com.pl/.../polska_cel_ataku_terrorystycznego.doc

[7] Tamże

[8] K. Liedel: Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2010, s. 157-158, http://www.rp.pl/artykul/55308,78976_Po_pieciu_latach_koniec_misji_w_Iraku_.html

[9] http://www.wprost.pl/ar/140175/Polacy-zakonczyli-misje-w-Iraku/

[10] http://www.dziennik.pl/opinie/article98214/Wojsko_Polskie_jest_lubiane_w_Iraku.html

[11] International Security Assistance Force – ISAF

[12] http://www.isaf.wp.mil.pl/pl/15.html

[13] Tamże

[14] Zob. A. Krawczyk: Zamach terrorystyczny w Monachium jako przykład ataku przeprowadzonego w trakcie masowej imprezy sportowej?, „Terroryzm – Zagrożenia- Prewencja- Przeciwdziałanie”, 4/2008, s. 34-38

[15] P. Piasecka: Imprezy masowe jako cel zamachów terrorystycznych, Terroryzm – Zagrożenia- Prewencja – Przeciwdziałanie”, 4/2008, s. 7-8, Zob. Euro 2012- wyzwania i szanse w obszarze bezpieczeństwa. „Terroryzm – Zagrożenia- Prewencja- Przeciwdziałanie”, 4/2008, s. 3-6, K. Liedel: Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zagrożeń terrorystycznych. „Terroryzm – Zagrożenia- Prewencja – Przeciwdziałanie”, 4/2008, s. 10-15; J. Szafrański: Wybrane aspekty zabezpieczenia imprez masowych w kontekście potencjalnych zagrożeń terrorystycznych. „Terroryzm – Zagrożenia- Prewencja – Przeciwdziałanie”, 4/2009, s. 20-22

[16] T. Paglen, A.C. Thompson: Tajne loty CIA. Kulisy wojny z terroryzmem. Warszawa 2007, s. 111-113, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Raport-RE-w-Polsce-byly-wiezienia-CIA,wid,8915987,wiadomosc.html

[17] http://www.rp.pl/artykul/2,291762.html 26.06.2009, http://wyborcza.pl/8,76842,5632961.html 26.06.2009, http://wyborcza.pl/1,76842,4367005.html

[18] Zob. W. Małachowski: Bezpieczeństwo międzynarodowe i konflikty. (W:) Współczesne stosunki międzynarodowe. Praca zbiorowa, Warszawa 2008, s. 214-215

[19]http://www.msz.gov.pl/Podpisanie,umowy,dotyczacej,rozmieszczenia,na,terytorium,RP,antybalistycznych,obronnych,rakiet,przechwytujacych,oraz,przyjecie,polsko-amerykanskiej,deklaracji,o,wspolpracy,strategicznej,20778.html, Zob. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczący rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/475/1676/Umowa_dotyczaca_rozmieszczenia_na_terytorium_RP_antybalistycznych_obronnych_raki.html 27.06.2009, K. Hołdak: Polska w amerykańskim systemie obrony przeciwrakietowej. Warszawa 1999

[20] Przeciwnicy tarczy antyrakietowej to m.in. : Inicjatywa Stop Wojnie, Partia Zielonych 2004, Kampania „Nie dla tarczy”, Kampanie „Nie chcemy tarczy”, Zob. Tarczy nie chcemy, ”Gazeta Wyborcza” nr 299, z dn. 23.12. 2008, s. 6, Tarczy raczej Nie chcemy, „Gazeta Wyborcza” nr 156, z dn. 05.07.2008 – 06.07.2008, s. 3, Zabierzcie tę tarczę, „GW Trójmiasto” nr 76 z dn. 31.03.2008, s. 3, Protestowali przeciwko tarczy antyrakietowej, „Gazeta Wyborcza” nr 72 z dn. 26.03.2007, s. 8

[21] http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?id=1067&mode=view

[22] Zob. http://www.kwasniewskialeksander.pl/int.php?mode=view&id=1066

[23] Screening- wstępna faza negocjacji o członkowstwo w Unii Europejskiej jest procesem polegającym na przeglądzie prawa wspólnotowego i ocenie stopnia zgodności z nim aktualnych rozwiązań w porządkach prawnych państw kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej. http://www.zb.eco.pl/zb/132/ue.html

[24] Acquis communautaire: (spuścizna wspólnotowa, dorobek wspólnotowy) termin fachowy dla prawnego i politycznego stanu integracji UE. Do acquis communautaire należy nie tylko prawo wspólnotowe w ściślejszym znaczeniu, lecz również chronione przez unijne instytucje międzynarodowe prawo traktatów państw członkowskich. Należą do niego także polityczne uchwały w ramach Wspólnej Polityki Zagraniczne j i Polityki Bezpieczeństwa oraz prawna i policyjna współpraca w sprawach karnych, jak też ustalenia państw członkowskich w odniesieniu do uzgodnień zawieranych w przyszłości. Ten wspólnotowy stan posiadania wykorzystywany jest przede wszystkim w rokowaniach o przystąpieniu nowych państw do UE jako zawartości tego, co państwa kandydujące przy wstąpieniu do UE muszą przyjąć jako prawne i polityczne zobowiązanie. W. Brzeziński,
A. Górczyński: Encyklopedia Unii Europejskiej. Warszawa 2006, s. 7

[25] Zob. Komunikat po Radzie Ministrów z 05.10.1999. http://www.kprm.gov.pl/archiwum/1937_2822.html

[26] D. Szlachter, dz. cyt., s. 198

[27] Tamże

[28] Zob. Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 135 poz. 950

[29] Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002D0187:20031001:PL: PDF

[30] Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32002F0465:PL:PDF

[31] Zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32002F0475:PL:PDF

[32] D. Szlachter, dz. cyt., s. 199

[33] Zob. http://www.frontex.europa.eu/

[34] http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/558/7100/Europejska_Agencja_Zarzadzania_Wspolpraca_Operacyjna_na_Zewnetrznych_Granicach_P.html

[35]http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/558/7100/Europejska_Agencja_Zarzadzania_Wspolpraca_Operacyjna_na_Zewnetrznych_Granicach_P.html, Frontex_Rozp_Rady_Nr2007_2004.pdf

[36] http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/557/7098/Prm.html

[37] Zob. http://www.lex.com.pl/w_akt_ue.php?akt=08.210.12

[38] Zob. http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=94&id=1342&search=42786, P. Siejczuk, M. Adamczuk: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia – obecny stan uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. (W:) P. Bryksa (red.): Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Warszawa 2008, s. 15-18

[39] Tamże, s. 199 – 200; Zob. http://www.wprost.pl/ar/?O=78364

[40] ATLAS- grupa robocza Unii Europejskiej, która zrzesza jednostki antyterrorystyczne w Europie

[41] http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=778&id=41550&search=42786

[42] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0073:0075:PL:PDF

[43] Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) European Police College

[44] http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=94&id=2951&search=42786

[45] P. Siejczuk, M. Adamczuk: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia – obecny stan uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. (W:) P. Bryksa (red.): Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Warszawa 2008, s. 19-20

Podziel się tym tekstem na:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Biuletyn Portalu

Patronujemy

ATIPWN2