Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część II

W chwili obecnej Polska popiera w pełni politykę prowadzoną przez Unię Europejską dotyczącą terroryzmu. Bierze udział czynnie w licznych agendach, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ratyfikuje ustawy, rozporządzenia itd., dotyczące przeciwdziałania terroryzmowi. Dokonuje także promowania i wspierania wspólnych działań, które prowadzą do poprawy bezpieczeństwa.

Skuteczny udział Polski w zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego nie tylko wiązał się z dostosowaniem regulacji prawnych do przepisów Unii Europejskiej. Należało także stworzyć struktury wewnątrz państwa, które wcześniej nie istniały, a bez których udziału skuteczne zwalczanie terroryzmu nie byłoby możliwe. Koordynacja działań antyterrorystycznych w Polsce nastąpiła dopiero po atakach w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 r. Od tamtego momentu powstały liczne struktury, które są odpowiedzialne za każdy etap zwalczania terroryzmu odbywający się na czterech płaszczyznach.[1] Należy do nich: rozpoznawanie, przeciwdziałanie, zwalczanie i usuwanie zaistniałych skutków.[2]

 

Pierwszą strukturą, która miała zajmować się działaniami antyterrorystycznymi było powstałe 30 kwietnia 2002 r. Międzyresortowe Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu,[3] które zaistniało z inicjatywy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.[4] Centrum miało za zadanie m.in. monitorowanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, planowanie strategii w działaniach antyterrorystycznych, koordynacja działań jednostek, które podlegały właściwym ministrom czy też organizację szkoleń i konferencji oraz współpracę z równorzędnymi organami zajmującymi się terroryzmem z innych państw. Niestety działania Centrum posiadały wadę w postaci braku istnienia grupy roboczej, która składałaby się z przedstawicieli służb i resortów wchodzących w skład Centrum, czyli przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, ABW, AW, WSI, Żandarmerii Wojskowej itp.[5]

Ponieważ działalność wcześniej powołanego Centrum nie do końca się sprawdzała w praktyce w 2006 r. powstał Międzyresortowy Zespół do spraw Zagrożeń Terrorystycznych.[6] Powstał na mocy Zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. Jest to organ pomocniczy Rady Ministrów.[7]

Do zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z 25 października 2006 roku zostały wprowadzone zmiany w postaci zarządzenia nr 95 Prezesa Rady Ministrów z 4 września 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. W myśl tego dokumentu w skład Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych wchodzą m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Finansów i Minister Obrony.[8] Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu[9] powstała Stała Grupa Ekspercka. Jej spotkania odbywają się przynajmniej raz w tygodniu o ile sytuacja nie wymaga częstszych zebrań. Do ich zadań należy m.in. monitorowanie zagrożeń terrorystycznych i ocena przygotowania administracji publicznej RP do działań prewencyjnych i zwalczania terroryzmu.[10]

Na koniec 2006 r. rozpoczęto działania, które miały zaprowadzić do powstania nowej instytucji do koordynacji działań jednostek i organów, które uczestniczą w walce z terroryzmem. Zadaniem jego miało być funkcjonowanie w ramach MSWiA Departamentu Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym. Miał on również być organem do poprawienia współpracy międzynarodowej w tematyce terroryzmu. Działalność nowego departamentu rozpoczęła się z 1 lutego 2007 roku Niestety było to działanie czysto teoretyczne, gdyż z powodu braku powołań kadrowych istniał on tylko jako zapis w stosownych dokumentach. Zakończenie działalności teoretycznego departamentu miało miejsce pod koniec lutego 2007 r.[11] Do zadań Departamentu miała należeć m.in. koordynacja organów i jednostek, które podlegają lub są nadzorowane przez Ministra MSWiA w zwalczaniu, rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu terroryzmowi, a także koordynacja współpracy międzynarodowej w zapobieganiu terroryzmowi.[12]

Zgodnie z ustawą z 24 maja 2002 r. powołano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jest instytucją rządową. Ma za zadanie działania zapewniające ochronę bezpieczeństwa zarówno kraju, jak i obywateli. ABW jest służbą specjalną, która jest uprawniona do działań operacyjnych i śledczych.[13] Do jej podstawowych obowiązków należy m.in. „(…) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:

  • szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
  • godzących w podstawy ekonomiczne państwa, (…).”[14]

ABWŹródło: ABW

Dodatkowo Prezes Rady Ministrów RP wydał 3 sierpnia 2005 r. zarządzenie nr 75, na mocy którego powstał zupełnie niezależny w ABW Departament Przeciwdziałania Terroryzmowi.[15]

Agencja Wywiadu (AW) jest „Urzędem Administracji Rządowej”, który zajmuje się ochroną zewnętrzną bezpieczeństwa państwa. Działa zgodnie z zarządzeniami i pod kierownictwem Szefa Agencji Wywiadu.[16] Działania AW skupiają się na:

  • „(…) rozpoznawaniu i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej (…).”[17]

W latach 1991 – 2006 istniały Wojskowe Służby Informacyjne (WSI). Podlegały one ministrowi Obrony Narodowej i były częścią Wojska Polskiego. Celem służb było m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogłyby szkodzić bezpieczeństwu państwa, współpraca z ABW i ochrona gospodarki narodowej. W 2006 roku WSI zostało rozwiązane i powstały dwie nowe jednostki: Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego.[18]

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) oraz Służba Wywiadu Wojskowego (SWW). Obie instytucje zostały powołane na mocy ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Służba Kontrwywiadu Wojskowego „jest służbą specjalną i służbą ochrony państwa, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej”.[19] Celem SKW jest m.in. rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem oraz „rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia”.[20]

Służba Wywiadu Wojskowego zalicza się także do służb specjalnych. Ma na celu zapewnienie ochrony przed zagrożeniami, które pochodzą z zewnątrz. Istotnym elementem jest fakt, że jest to jednostka, która wchodzi w skład międzynarodowej wspólnoty wywiadowczej, co pozwala jej na wymianę doświadczeń i informacji z innymi służbami wywiadowczymi Unii Europejskiej i NATO.[21] Według ustawy z 9 czerwca 2006 r. do zadań SWW należy m.in. rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom międzynarodowym terroryzmem.[22]

Niezwykle istotną rolę pełni także Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Jest to organ opiniodawczo – doradczy, który działa przy Radzie Ministrów. Utworzono go na mocy ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.[23]

Policja także odgrywa istotną funkcję w dziedzinie bezpieczeństwa.[24] W strukturę Policji jest wpisane Biuro Operacji Antyterrorystycznych (BOA) Komendy Głównej Policji.[25] Powstało ono ponownie w maju 2008 roku a jego struktura uległa zmianie. Zadaniem BOA jest walka z terroryzmem, działania bojowe oraz nadzór nad samodzielnymi jednostkami (pododdziały antyterrorystyczne Policji) i koordynacja ich działań.[26] Należy zauważyć, że Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji oraz Sekcje Antyterrorystyczne są jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w strukturę komend wojewódzkich policji i w związku z powyższym podlegają kierownictwu poszczególnych komendantów wojewódzkich.

BOA2Źródło: KWP

Zadaniem Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (SPAP) jest dokonywanie zatrzymań niebezpiecznych przestępców, zwalczanie terroryzmu, działania poszukiwawcze ludzi pod wodą i przedmiotów, które pochodzą z przestępstwa, udział w działaniach w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof, zabezpieczanie ładunków wybuchowych, ochrona VIP-ów i delegacji państwowych. Funkcjonariusze z SPAP posiadają staranne wyszkolenie, ćwiczą m.in. skoki spadochronowe, walkę wręcz i taktykę działań. W ich szkoleniu udział biorą specjaliści z różnych krajów w tym angielscy, francuscy czy izraelscy.[27] Natomiast Sekcje Antyterrorystyczne są jednostkami komend wojewódzkich, które nie posiadają Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych. Zwykle są mniej liczebne niż SPAP i gorzej wyposażone.[28]

Kolejną jednostką jest Żandarmeria Wojskowa, której funkcjonowanie opiera o ustawę z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.[29] W 2004 r. został utworzony specjalny oddział ŻW, który jest ukierunkowany na działania antyterrorystyczne wraz z fizycznym zwalczaniem terroryzmu i ochroną VIP-ów. Działania jednostek specjalnych mogą odbywać się w całości lub samodzielnymi modułami, co jest zależne od wykonywanych zadań.

Oddziały Specjalne są elementem niezwykle istotnym w systemie reagowania kryzysowego na terenie Polski. W działaniach antyterrorystycznych oddziały specjalne ŻW prowadzą przeciwdziałanie aktom terrorystycznym na lądzie i z powietrza oraz zajmują się likwidacją skutków epidemii i przeciwdziałają terrorowi biologicznemu, chemicznemu i radiologicznemu. Dodatkowo przeciwdziałają terroryzmowi informatycznemu m.in. poprzez właściwe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych, które są wykorzystywane w ŻW.[30]

Straż Graniczna jest kolejną jednostką, która jest związana z działaniami antyterrorystycznymi. W ustawie z 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 234 poz. 1997 z późniejszymi zmianami) istnieje zapis w art. 1 ust. 2 5b o zapewnieniu bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz lotniczy pasażerów.[31] Natomiast w ustawie z 13 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 82 poz. 558) o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, która odnosi się do ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późniejszymi zmianami) została wprowadzona zmiana i dodany w artykule 1 ustęp 2 5d zapis o prowadzeniu czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem. Straż Graniczna podlega bezpośrednio pod Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to organ centralny, który w ramach administracji rządowej sprawuje kontrolę nad granicą państwową (chroni 1100 kilometrową granicę lądową) i kontrolę ruchu granicznego. Dodatkowo do zadań Straży Granicznej należą, m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem na pokładach statków powietrznych przewożących pasażerów, ochrona przestrzeni powietrznej RP, zapobieganiu przemieszczania się bez stosownych zezwoleń broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz ściganie sprawców wykroczeń i przestępstw.[32] 1 czerwca 2007 r. powstał Zarząd Zabezpieczania Działań w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Jednostka ta wykonuje polecenia Komendy Głównej Straży Granicznej m.in. w zakresie zwalczania przemytu narkotyków, papierosów, alkoholu. Dodatkowo zadaniem tej grupy jest zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym na pokładach statków powietrznych i morskich komunikacji międzynarodowej.[33]

Przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu zajmuje się Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Jest to jednoosobowy organ drugi w kolejności za Ministrem Finansów, którego działanie jest oparte o ustawę z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.[34]

W Polsce istnieje także Wspólnota Informacyjna Rządu, która jest organem pomocniczym premiera. Pierwsze spotkanie WIR odbyło się 23 października 2002 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem działania organu jest wymiana informacji między resortami dotyczących bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski. Do zadań WIR należy także sporządzenie analizy, która dotyczy stanu aktualnego oraz prognozy zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz jej międzynarodowej pozycji.[35] W rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 września 2002 r. w sprawie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej określa siętryb wymiany informacji pomiędzy Wspólnotą Informacyjną Rządu a organami administracji rządowej.[36]

Instytucją, która ma wpływ na bezpieczeństwo państwa jest Służba Celna. Działa ona w myśl ustawy z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.[37] Do zadań ochronnych Służby Celnej zalicza się, m.in. ochronę przed przywozem towarów, przedmiotów i urządzeń, które mogą przyczynić się do zagrożenia bezpieczeństwa obywateli i obronności RP (broń, gazy obezwładniające itp.). Spełnia także funkcje kontrolne takie jak: przestrzeganie przepisów związanych z obrotem towarów z zagranicą oraz dokonuje kontroli dewizowej w celu zapobiegania „prania brudnych pieniędzy”.[38] Straż Graniczna w celu koordynacji działań współpracuje także z służbami w kraju Policją, Strażą Graniczną itp. oraz z służbami celnymi i śledczymi z innych krajów. Kooperuje również z instytucjami naukowymi oraz badawczymi itp.[39]

Sądzeniem za przestępstwa o charakterze terrorystycznym zajmują się organy tj. sąd i prokuratura Ministerstwa Sprawiedliwości. Obowiązek sądzenia za działania o charakterze terrorystycznym nakłada kodeks karny. Bezpośrednio jest mowa o tym w artykule 18:„Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu”.[40]

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło swoją działalność 2 sierpnia 2008 r. Zostało powołane zgodnie z rozporządzeniem z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W artykule 11 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym określone są zadania Centrum, do których należą m.in. monitorowanie potencjalnych zagrożeń, gromadzenie informacji o zagrożeniach i ich analiza oraz opracowanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego.[41]

Innym organem powołanym do życia jest Centrum Antyterrorystyczne (CAT), które powstało 1 października 2008 r.[42] Centrum Antyterrorystyczne działa przez 7 dni w tygodniu non stop. Pracownicy Centrum to wyznaczeni funkcjonariusze, żołnierze i pracownicy służb specjalnych (ABW, Policja, Straż Graniczna, AW, SKW, SWW, BOR, Służba Celna). Jednostka służy lepszej koordynacji informacji i właściwemu zarządzaniu służbami.[43]

Polska posiada także jednostki specjalne, wchodzące w skład wojsk specjalnych, które działają w kraju i poza jego granicami. Niewątpliwie do najbardziej wyspecjalizowanych zalicza się jednostkę GROM czyli Grupę Reagowania Operacyjno – Manewrowego (Mobilnego). Jest to jednostka wojskowa 2305 a zarazem elitarna grupa wojskowa, która specjalizuje się w szczególności w działaniach antyterrorystycznych. Głównym jej zadaniem jest ratowanie zakładników z wieżowców, platform wiertniczych, autobusów i budynków. Tworzenie GROM-u rozpoczęto w 1990 r. korzystając z doświadczenia jednostek specjalnych na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Oficjalne GROM powstał 13 lipca 1990 r. na podstawie decyzji Rządu Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Obecnie jednostka podlega bezpośrednio pod Ministra Obrony Narodowej. Szczegółowa organizacja i liczebność GROM-u nie została podana nigdy do publicznej wiadomości.[44] Grupa posiada wyposażenie, którego nie spotyka się w jednostkach Wojska Polskiego. Wynika to ze specyfiki pracy jednostki i współpracy z formacjami NATO.[45] GROM został wykorzystany do działań na terenie Afganistanu (od 2001 r.) i na terenie Iraku (od 2003 r.).[46]

Kolejną jednostką jest 1 Pułk Specjalny Komandosów. W wyniku przekształceń jednostka 1 Pułku Specjalnego powstała 23 listopada 1995 roku i otrzymała nazwę „Komandosów”.[47]

1 PKS jest jednostką wyszkoloną na bardzo wysokim poziomie, która działa na terenie kraju i poza jego granicami w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnej wojny. Komandosi z tej jednostki są wyszkoleni m.in. do desantu ze śmigłowca, działań rozpoznawczych czy skoków spadochronowych. Jest to grupa w pełni zawodowa, która była wykorzystana na terenie Afganistanu i Iraku.[48]

Polska posiada jeszcze jedną jednostkę specjalną popularnie nazywaną Formozą. Oficjalnie jest to Morska Jednostka Działań Specjalnych, której działalność została zapoczątkowana w 1974 r. pod nazwą Zespołu Badawczego do Spraw Płetwonurków Morskich.[49] Formoza została użyta do działań w Afganistanie, gdzie miała okazje sprawdzić swoje umiejętności także na lądzie.[50]

formozaŹródło: Formoza

Terroryzm należy niewątpliwie do jednych z największych zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku. Dlatego też pomimo podzielonych zdań na temat ewentualnegozagrożenia Polski, państwo musi być przygotowane na ewentualny atak. Na uwagę zasługuje prowadzenie licznych działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa. Podejmowane przedsięwzięcia nawet te najmniejsze na rzecz poprawy i utrzymania bezpieczeństwa są bezcenne. W nieustających zmianach i modyfikacjach zmierzających do stworzenia idealnego systemu ochrony, należy pamiętać o właściwej koordynacji działań, gdyż tylko taka forma współpracy pomiędzy poszczególnymi organami, jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo należy także mieć na uwadze tworzenie dokumentów na rzecz poprawy bezpieczeństwa, które zawierają konkretnie sprecyzowane wytyczne i wskazują instytucje odpowiedzialne za dane działanie.

Opracował: prof. dr hab. Bogdan ZALEWSKI
Notka Biograficzna: Komandor rezerwy. Specjalista w dziedzinie historii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych oraz najnowszych dziejów polskiej Marynarki Wojennej.
Zakres tematyczny zainteresowań: Polska Marynarka Wojenna, Polityka morska, Działalność antyterrorystyczna, Wydarzenia patriotyczne.


[1] Zob. Załącznik 18

[2] D. Szlachter, dz. cyt., s. 203, Zob. A. Dawidczyk: Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku. Warszawa 2001, s. 53- 57

[3] Powstało na podstawie zarządzenia nr 54 prezesa Rady Ministrów z dn. 30 kwietnia 2002 roku
w sprawie utworzenia zespołu – Centrum do spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej
i Międzynarodowego Terroryzmu

[4] K. Jałoszyński: Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa 2008, s. 229

[5] Tamże, s. 229 – 230

[6] Tamże, s. 230- 231

[7] http://bip.kprm.gov.pl/rm/organy/dzialajace/przy/rm/23_1053.html

[8] Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dn. 4 września 2008 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych

[9] Decyzja nr 2 z dn. 8 grudnia 2006 przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych, w sprawie powołania zespołu zadaniowego – Stałej Grupy Eksperckiej

[10] K. Jałoszyński, dz. cyt., s. 231

[11] Tamże, s. 231-232

[12] Zarządzenie nr 18 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Dz. U. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2007 Nr 3 poz. 9

[13] http://www.abw.gov.pl/index@option=com_content&task=view&;id=29&Itemid=128.html">http://www.abw.gov.pl/index@option=com_content&task=view&id=29&Itemid=128.html

[14] Dz. U. nr 74 z 2002 r., poz. 676 z późniejszymi zmianami

[15] Zob. „Monitor Polski” z 2005 r. nr 46 poz. 634 z dn. 8 sierpnia 2005 r. paragraf 1 punkt 2a

[16] http://www.aw.gov.pl/pol/agencja/status-agencji.html

[17] Dz. U. nr 74 z 2002 r., poz. 676 z późniejszymi zmianami

[18] http://polska.mil.pl/wsi.html

[19] http://www.skw.gov.pl/

[20] Dz. U. z 2006 r. nr 104 poz. 709 z dn. 23 czerwca 2006 r. z późniejszymi zmianami

[21] http://www.sww.wp.mil.pl/pl/index.html

[22] Dz. U. z 2006 r. nr 104 poz. 709 z dn. 23 czerwca 2006 r. z późniejszymi zmianami

[23] Dz. U. z 2002 r. nr 74 poz. 676 z dn. 14 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami, Zob. http://www.aw.gov.pl/pol/kontrola/kolegium-ds-sluzb-spec-1.html

[24] Zob. Dz. U. z 2002 r. nr 7 poz. 58 ustawa z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji

[25] Powstało na podstawie zarządzenia nr 372 komendanta głównego Policji z dn. 14 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. Komendanta Głównego Policji Nr 8, poz. 47), Organizacja i zadania Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP uregulowane zostały
w paragrafie 18 oraz załączniku nr 10 tego zarządzenia

[26] http://www.policja.pl/portal/pol/560/Biuro_Operacji_Antyterrorystycznych.html

[27] B. Hołyst, dz. cyt., s. 1155

[28] http://atplatoon.w.interia.pl/polskiat2.html

[29] Dz. U. z 2001 r. nr 123 poz. 1353 z dn. 25 października 2001 r. z późniejszymi zmianami

[30] http://www.zw.wp.mil.pl/index.php?go=os

[31] Zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2006 r.

[32] B. Hołyst, dz. cyt., s. 1156, Zob. R. Majerski: Rola i zadania Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie działalności pomorskiego oddziału Straży Granicznej
w Szczecinie
. (W:) K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.): Terroryzm globalne wyzwanie. Toruń 2008,
s. 231-245

[33] T. Jarmoła: Kontrterroryzm. Gdańsk 2009, s. 115-117; Zob. D. Lutyński: Straż Graniczna w krajowym systemie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym – praca operacyjna, nowoczesne technologie. (W:) L. Paprzyski, Z. Rau (red.): Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Warszawa 2009, s. 548-565

[34] Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1505 z późniejszymi zmianami

[35] http://www.kprm.gov.pl/archiwum/2157_7568.htm

[36] Zob. Dz. U. z 2002 r. nr 150 poz. 1243 z dn. 16 września 2002 r. z późniejszymi zmianami

[37] Ustawa opublikowana w Dz. U. z 2004 r. nr 156, poz. 1641 z późniejszymi zmianami

[38] http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=503&wysw=2&sub=sub2

[39] Tamże

[40] M. Budyn – Kulik, P. Kozłowska- Kalisz, M. Kulik, M. Mozgwa: Kodeks Karny. Warszawa 2007, s. 54

[41] Zob. Dz. U. z 2007 r. nr 89 poz. 590 z dn. 21 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami.; Rządowe centrum Bezpieczeństwa gwarancją ochrony infrastruktury krytycznej państwa, Terroryzm Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie, 1/2009, s. 3

[42] Zarządzenie nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dn. 17 września 2008 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zob. http://www.wprost.pl/ar/124012/MSWiA-tworzy-Centrum-Antyterrorystyczne/07.07.2009,http://www.wprost.pl/ar/138182/Ruszy-Centrum-Antyterrorystyczne/07.07.2009, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2783, B. Hołyst, dz. cyt., s. 1119-1120

[43] Tamże, s. 1120, Zob. K. Liedel: Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem. Warszawa 2010,
s. 111-113

[44]http://www.grom.mil.pl/organizacjaszkolenie_pliki/organizacja.HTM; K. Jałoszyński: Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce? Warszawa 2001, s. 68

[45] Zob. http://www.grom.mil.pl/uzbrojenie_pliki/UZBROJENIE.HTM

[46] Zob. http://www.grom.mil.pl/powstanie_pliki/powstanie.htm, Zob. T. Kowlczyk: Wojskowa Formacja Specjalna GROM. (W:) K. Jaroszyński (red.): Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne. Warszawa 2010, s. 255-265

[47] http://www.psk.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=3

[48] B. Hołyst, dz. cyt., s. 1155

[49] http://www.formoza.wp.mil.pl/pl/3.html

[50] Tamże

Podziel się tym tekstem na:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Komentarze   

 
0 #13 Ochrona Imprez MasowychMarguerite 2016-01-03 09:17
Happy to be among the visitors on this awe inspiring site :
D.

Also visit my web site :: pruvit keto (www.smore.com: https://www.smore.com/5t8ah-pruvit-what-they-ll-never-tell-you)
Cytować
 
 
0 #12 Ochrona Imprez MasowychFay 2015-12-16 15:29
Another critical feature to grasp at Plus One headquarters is 'circles' where groups are constructed by members of Google+ social media site, in direct competition with Facebook.
After the Google Buzz and Google Wave failures, I believe they will really want differences Between google plus and facebook: http://Jss.osisa.org/users/danny50b02130894+ to
succeed. Let's check out a number of the product
or service benefits of Google+ participation:.
Cytować
 
 
0 #11 Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część IIGarland 2015-12-10 09:17
you are in point of fact a just right webmaster.

The web site loading speed is amazing. It seems that you are doing any distinctive trick.
Moreover, The contents are masterwork. you have performed
a magnificent job on this subject!

Also visit my weblog; bielizna damska: http://www.rozpieszczana.pl
Cytować
 
 
0 #10 Ochrona Imprez MasowychSheena 2015-12-06 15:31
Why not use those coupons body wraps for weight loss and breastfeeding: http://www.colfaxrecord.com/users/jeroldlabilliere0099
getting your selected healthy products. However, you should
always consider to talk with a health professional or a doctor before attempting out this diet.
According to your study in the American Journal of Clinical Nutrition 85:
1465-1477, 2007, various diets produce short- term weight-loss, but
long-term perseverance is harder.
Cytować
 
 
0 #9 Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część IIMurray 2015-12-01 06:13
lack of weight loss and diabetes 2: http://Mobilehealthwatch.com/forum/best-weight-loss-apps-iphone, lack of inches, or lower excess fat percentage, this could indicate a desire to re-evaluate
your plan and efforts. Protein Powders - These are highly sought after dietary supplements, probably as they are so versatile.
It will need around 7-10 days to accomplish a cleanse and results
will start to be noticed within the first three days.
Cytować
 
 
0 #8 Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część IIShaun 2015-11-27 03:58
Dieting is the nastiest word inside the world of, well, dieting.
I won't pry them out of the hands of the
preschooler in the park. Obesity could be the upshot of busy life-style and bad
food habits.

Also visit my webpage :: bad
dieting articles: http://dev.tbauto.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=146862
Cytować
 
 
0 #7 Ochrona Imprez MasowychIgnacio 2015-07-15 20:48
Your PS3 can present video at various resolutions, which means that
you can tune the resolution to match your TV's native settings.


netflix member sign in netflix login: http://www.gogobeekeeping.com/5-tips-that-will-make-you-guru-in-netflix-my-account/
Cytować
 
 
0 #6 Ochrona Imprez MasowychVanessa 2015-07-11 09:12
Publish or unpublish it by toggling between the "Published" field,
and assign it an access a higher level public by selecting
one within the "Access" field.

paypal account overview page netflix sign in hack: http://www.perimeteralarms.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=435868
Cytować
 
 
0 #5 Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część IIStefanie 2014-11-21 03:11
Nice post. I was checking continuously this weblog
and I'm inspired! Extremely helpful information specifically
the last section :) I handle such info a lot. I was looking for this particular info for a long time.
Thank you and best of luck.

my web page ... Jasa seo
terbaik: http://seo303.com
Cytować
 
 
0 #4 Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część IIAugustus 2014-11-18 10:32
Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I'm not seeing very good success. If you know of
any please share. Appreciate it!

My site; need identity theft: http://www.identityheistprotection.com/
Cytować
 
 
0 #3 Ochrona Imprez MasowychCollette 2014-11-08 20:48
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking
more of your wonderful post. Also, I've shared your website in my social networks!


Feel free to visit my website :: online web page (friendfeed.com: http://friendfeed.com/nicesuccessor/29048fde/free-wordpress-membership-plugin-blackhat)
Cytować
 
 
0 #2 Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część IIColette 2014-06-16 22:15
For people who have equity on the home. These types of loans to obtain quick personal loan regardless of your credit.
If you're in the market today. Taking out a secured
or unsecured loans. Where Can I Get a Loan Without quick personal
loan a Checking Account? It makes approval despite bad credit.
Apart from the high risk lenders for personal loans for approval.


my webpage - låna pengar utan fast jobb: http://rolandouhcb.blogs.experienceproject.com/3471643.html
Cytować
 
 
0 #1 Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część IIJillian 2014-05-05 14:31
This method makes debt repayment personal unsecured
loans more simple and is able to increase a person' credit rating at the same time, acquiring funding on
the internet. With heavy personal unsecured loans competition existing in the loan calculator.
One of the most important parameters that determine if you are looking for external funds and don't want to undertake any complex financial transaction, personal unsecured loans but the lenders are flocked there.


my weblog; smskredit: http://xynomev.wordpress.com/?p=3
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Biuletyn Portalu

Patronujemy

ATIPWN2