ATIPWN

Systemy wspomagające ewakuację z imprezy masowej

Na początek chciałbym przytoczyć krótką informację na temat obowiązków spoczywających na organizatorze imprezy masowej. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Za określone zadania wynikające z przepisów prawnych spoczywają również na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także na innych właściwych służbach i organach.

 

Zanim zaczniesz ratować

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad zagadnieniami pierwszej pomocy, warto żebyście zaczęli od podstawowych zasad. Zanim dobierzecie się do fantoma, aby wyćwiczyć czynności RKO, których prawdopodobieństwo wykorzystania w życiu codziennym jest stosunkowo małe w porównaniu z innymi czynnościami, zacznijcie od zapoznania się z tymi niekoniecznie medycznymi, również wchodzącymi w skład pierwszej pomocy przedmedycznej. Zanim rzucicie się heroicznie do osoby leżącej nieprzytomnie na ulicy, warto uświadomić sobie jakie macie prawa i obowiązki. Jest kilka aktów prawnych które powinniście znać. Mowa jest o obowiązku obywatelskim udzielenia pierwszej pomocy, nawet pod groźbą kary za jej nieudzielenie.[1][2] [3][4]

Słów kilka o systemie stewardingu stadionowego w Anglii i Walii

W Anglii i Walii steward to przedstawiciel klubu obecny na stadionie i obserwujący widzów w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim fanom. Odznaczający się jasnym kolorem ubioru i posiadający krajowe kwalifikacje uprawniające do roli stewarda podczas spotkań piłkarskich [www.premierleague.com]. Osoby te działają zgodnie generalnymi rekomendacjami zawartymi w „Guide to Safety at Sports Grounds” i wymogami Certyfikatu Bezpieczeństwa [Departament for Culture, Media and Sport 2008, s.40].

Kim jest pracownik ochrony?

Pracownikiem ochrony jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach handlowych, w miejscach użyteczności publicznej, w trakcie imprez masowych lub konwojująca pieniądze czy towary. Może nim być również pracownik zajmujący się planowaniem i realizacją systemu ochrony dla firm i instytucji w wielu aspektach: ochrony osób, mienia, zabezpieczeń elektronicznych, zabezpieczeń danych, systemów przeciwpożarowych i innych.

Pożary i system zabezpieczenia przeciwpożarowego

Pożary stanowią jedną z najdotkliwszych i najgroźniejszych klęsk żywiołowych, niszczą bowiem bezpośrednie mienie, a często również zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, powodują także duże straty materialne. Pożar jest to każdy przypadek niekontrolowanego procesu spalania materiałów palnych. Inaczej mówiąc jest to proces utleniania się materiałów palnych, czyli łączenia się materiałów palnych z tlenem. Utlenianie jest zjawiskiem bardzo powszechnym w przyrodzie. Polega ono na egzotermicznej reakcji materiału z tlenem. Szybkość utleniania wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.

Kim jest steward? Co to jest impreza masowa?

W polskiej literaturze jest prawie niemożliwym odszukać pełną i jednoznaczną definicję stewarda stadionowego. O stewardach i stewardingu wprost nie mówi również obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.[1] Zagadnienie próbowano zdefiniować w rodzimej prasie, niestety próby wskazania znaczenia funkcji stewarda okazują się niewystarczające. W jednym z magazynów sportowych można zasięgnąć informacji, iż stewardami są osoby w jaskrawych kamizelkach, które jako pierwsze powinny pojawić się przy osobie wymagającej udzielenia nagłej pomocy medycznej.[2]

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

W trakcie trwania imprezy mogą wystąpić zachorowania i obrażenia typowe dla pomocy doraźnej, które będą zaopatrywane rutynowo (miedzy innymi zasłabnięcia i omdlenia), jak i poważniejsze (ostre incydenty kardiologiczne, niewydolność oddechowa). Plany ewentualnych wypadków powinny uwzględniać zarówno opiekę medyczna nad uczestnikami i widzami, którzy zachorowali lub doznali obrażeń, jak i możliwość zdarzenia się wypadków masowych.

Imprezy masowe pod lupą

Imprezy masowe – wydawać się może, że to temat wąski i niezbyt skomplikowany, jeśli jednak zagłębimy się w interpretację przepisów prawnych dotyczących tego zagadnienia, napotkamy problemy. Mimo że powstało wiele komentarzy do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504, z późn. zm.), pewne sporne kwestie nie zostały w nich jasno określone i tym samym są źródłem sporów wśród osób zainteresowanych.

Więcej artykułów…

  1. Stewarding

Biuletyn Portalu

Patronujemy

ATIPWN2 

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku