ATIPWN

Pożary i system zabezpieczenia przeciwpożarowego

Pożary stanowią jedną z najdotkliwszych i najgroźniejszych klęsk żywiołowych, niszczą bowiem bezpośrednie mienie, a często również zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, powodują także duże straty materialne. Pożar jest to każdy przypadek niekontrolowanego procesu spalania materiałów palnych. Inaczej mówiąc jest to proces utleniania się materiałów palnych, czyli łączenia się materiałów palnych z tlenem. Utlenianie jest zjawiskiem bardzo powszechnym w przyrodzie. Polega ono na egzotermicznej reakcji materiału z tlenem. Szybkość utleniania wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.

Cechy charakterystyczne pożaru to:

 • możliwość występowania wysokiej temperatury
 • wysokie promieniowanie cieplne
 • wydzielanie się dużych ilości produktów spalania
 • niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia

Pożary można podzielić wg następujących kategorii:

A - pożar ciał stałych;

B - pożar cieczy palnych i substancji topiących się pod wpływem ciepła;

C - pożary gazów palnych;

D - pożary metali;

F - pożary tłuszczów.

Przy powstawianiu pożaru lub jego zagrożeniu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ewakuację personelu oraz pozostałych osób znajdujących się na terenie obiektu, w prawidłowy sposób zgodnie z zasadami i normami określonymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Taki dokument obowiązkowo musi znajdować się na każdym obiekcie.

System zabezpieczenia przeciwpożarowego

W obiektach takiej kubatury oraz na terenach do niego przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudniać przeprowadzenie ewakuacji lub działania ratowniczo - gaśniczego.

Należy szczególnie przestrzegać żelaznych zasad:

 • przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temperatury przekraczającej 100 stopni C. Linii kablowych o napięciu powyżej1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.
 • użytkowanie urządzeń elektrycznych, grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
 • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
 • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacyjnym,
 • ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
 • zmykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiających ich natychmiastowe otwarcie,
 • uniemożliwianie lub utrudnianie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych, głównych zaworów gazu, wyjść ewakuacyjnych, podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ponadto na każdym obiekcie pracuje personel, który obsługuje potencjalnych klientów (konsumentów), dlatego istnieją też tzw. zarządcy, użytkownicy obiektów znajdujących się wewnątrz takich dużych kompleksów. Te osoby również zobowiązane są do pewnych zadań oraz określonych zachowań, których muszą ściśle przestrzegać, te czynności to mianowicie:

 1. umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru
 2. oznakowanie zgodnie z przyjętymi polskimi normami:
 • dróg ewakuacji w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 • miejsc usytuowanych urządzeń przeciwpożarowych,
 • lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, głównych zaworów gazu oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych.

Najemcy lokali zobowiązani są także do wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica proszkowa do gaszenia grupy pożarów A, B, C co najmniej 2 kg na każde 300 m2 powierzchni dzierżawionej). [1]

Osoby pracujące na obiekcie dzierżawionym objęte są obowiązkiem uczestniczenia w profesjonalnych szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz poddawania się określonym sprawdzianom wiedzy w tym przedmiocie. Następnie powinni natychmiast zgłaszać nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego (np. zastawione drzwi ewakuacyjne), dalej powinni wykonywać swoje obowiązki zgodnie z przepisami, instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego. Zostają także zobowiązani do przestrzegania norm dbałości o należyty porządek i ład w miejscu pracy oraz posiadać wiedzę ze znajomości zasad alarmowania pożarowego i posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Kolejnym elementem analizy jest grupa kierownicza. Zaprezentowana grupa ludzi, oprócz odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa swoich pomieszczeń zobowiązana jest do pouczania i karania osób, które swoim działaniem lub zaniechaniem sprowadzają zagrożenie pożarowe. Osoby te są zobowiązane także do szkolenia swoich pracowników (w ramach instruktażu stanowiskowego) z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także obowiązkowym zgłaszaniu Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa danego obiektu wszelkich nieprawidłowości w zakresie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Tworząc system zabezpieczenia przeciwpożarowego należy także opracować tzw. Regulamin Obiektu. Utworzenie takiego dokumentu pozwoli istotnie ograniczyć potencjalne zagrożenia pożarowe oraz ułatwi ewakuację ludności (klientów oraz pracowników) z miejsc zagrożonych pożarowo.

Ww. regulamin powinien zawierać następujące informacje oraz ostrzeżenia:

 • zakaz używania otwartego ognia, wrzucania niedopałków papierosów do koszy oraz wszelkich pojemników, strącania popiołu na podłogi,
 • zakaz palenia tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych (stworzenie tzw. palarni),
 • naganne jest palenie śmieci i odpadków,
 • nie należy także składać materiałów palnych, tkanin, papieru itp. na grzejnikach cieplnych lub innych urządzeniach grzewczych,
 • używanie sprzętu przeciwpożarowego do celów nie związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • używanie niesprawnych, z otwartą spiralą grzewczą oraz bez wyłączników termicznych odbiorników elektrycznych,
 • używanie niesprawnej instalacji energii elektrycznej oraz jej naprawy bez wymaganych kwalifikacji i uprawnień,
 • opuszczanie pomieszczeń bez upewnienia się, że nie zachodzi obawa powstania pożaru, w szczególności należy sprawdzić, czy zostały wyłączone odbiorniki energii elektrycznej, czy nie pozostawiono tlących się niedopałków papierosów,
 • zamykanie dróg ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
 • należy umożliwić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych takich jak podręczny sprzęt gaśniczy, urządzeń uruchamiających i sterujących instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego danego obiektu,
 • dokonywanie innych czynności, które by obniżyły stan bezpieczeństwa pożarowego lub mogły przyczynić się do rozprzestrzeniania się pożaru.

Tworząc system bezpieczeństwa pożarowego obiektu należy bezwarunkowo pamiętać o zabezpieczeniu technicznym obiektu, dzięki któremu tworzy się tzw. system bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Każdy wielokondygnacyjny budynek, posiadający powierzchnię użytkową powyżej 8000 m2 [2] powinien być wyposażony także w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)[3]. Zaprezentowany system służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie obiektu. Jest to zaawansowany technicznie system nagłaśniania w momentach kryzysowych lub awaryjnych. Do jego zadań należy informowanie i ostrzeganie o pożarze czy innych awaryjnych sytuacjach. Dzięki logiczności jego komunikatów oraz odporności na zakłócenia z zewnątrz system ten staje się prawie niezawodny. Umieszczenie takiego systemu nigdy nie jest przypadkowe. Przedstawione urządzenia są wykonane z wyspecjalizowanych materiałów wysoko odpornych na temperatury oraz inne czynniki zewnętrze, dlatego montuje się je w miejscach wysokiego zagrożenia pożarem.

 

 Opracował: Tomasz Tonder

 

Załączniki:

Przykładowa procedura ewakuacji podczas pożaru wg Tomasza Tondera

Grupy pożarów


[1] K. Wargacki , Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego , 2005 , opracowanie wewnętrzne , passim

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 (Dz. U. z dnia 11 maja 2006) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów i terenów. (rozdział 6 § 23.1 pkt. 2b)

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 (Dz. U. z dnia 11 maja 2006) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów i terenów. (rozdział 6 §25.1)

Podziel się tym tekstem na:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Komentarze   

 
+3 #4 RE: Pożary i system zabezpieczenia przeciwpożarowegoAnia 2013-01-12 07:37
Liczę na szybką publikację...

Śledzę was na Facebooku więc jeśli można to tam poproszę informację
Cytować
 
 
+3 #3 RE: Pożary i system zabezpieczenia przeciwpożarowegoRedakcja 2013-01-11 17:14
Cytuję Ania:
zamykanie dróg ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie

Czy ten temat może być na tej stronie szerzej poruszony, wiem że na imprezach masowych to duży problem

To dobry temat i na pewno, ktoś z zespołu redakcyjnego go poruszy. Dziękujemy za sugestie.
Cytować
 
 
+3 #2 RE: Pożary i system zabezpieczenia przeciwpożarowegoAnia 2013-01-10 17:45
zamykanie dróg ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie

Czy ten temat może być na tej stronie szerzej poruszony, wiem że na imprezach masowych to duży problem
Cytować
 
 
+4 #1 PlusAndrzej 2013-01-09 01:13
Jak dla mnie artykuł pierwsza klasa, przydał mi się !
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Biuletyn Portalu

Patronujemy

ATIPWN2 

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku