ATIPWN

Systemy wspomagające ewakuację z imprezy masowej

Na początek chciałbym przytoczyć krótką informację na temat obowiązków spoczywających na organizatorze imprezy masowej. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Za określone zadania wynikające z przepisów prawnych spoczywają również na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także na innych właściwych służbach i organach.

 


Odpowiedzialny za bezpieczeństwo imprezy masowej organizator imprezy musi spełnić wymogi w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
 • ochrony porządku publicznego;
 • zabezpieczenia pod względem medycznym;
 • zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator zapewnia:

 • spełnienie wymogów określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 • pomoc medyczną;
 • zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 • warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 • wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

W zakresie bezpieczeństwa podczas ewakuacji obiektów jasno określone są wymagania odnoszące się do budowli (stadionów piłkarskich) oraz zabezpieczeń techniczno-ochronnych:

 1. Zawody piłkarskie mogą odbyć się na obiekcie, który odpowiada aktualnym wymogom bezpieczeństwa.
 2. Przy budowie, modernizacji, remoncie obiektu piłkarskiego (wraz z jego technicznym wyposażeniem) należy przestrzegać obowiązującego prawa, przepisów i zarządzeń.
 3. Projekt budowy, modernizacji i remontu stadionu powinien być zaopiniowany przez PZPN pod kątem zgodności z najnowszymi wymogami bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
 4. Tryb i sposób opiniowania określają władze Związku.
 5. Klub lub organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia raz w roku komisyjnej kontroli stanu bezpieczeństwa stadionu, wspólnie z przedstawicielami innych służb (policji, straży pożarnej, itp.) z odpowiednim wyprzedzeniem przez rozpoczęciem sezonu.
 6. Protokół kontroli, o którym mowa w pkt. 5 należy przesłać do PZPN w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa dopuszczającego obiekt do rozgrywek piłkarskich.[1]

brama 2
Foto: Sławomir Dettlaff

Podczas trwania dużych imprez masowych należy utrzymywać w stałej drożności drogi ewakuacyjne. Są to tzw. linie życia, dzięki którym wozy bojowe PSP, karetki pogotowia oraz inne służby zabezpieczające obiekt są w stanie w szybkim czasie zareagować na powstające niebezpieczeństwo. Należy pamiętać iż droga ewakuacyjna musi być co najmniej dwupasmowa. Równie ważną rzeczą jest techniczna możliwość wjazdu na płytę boiska (minimum jeden wjazd dla służb ratowniczych).[2]

schodyFoto: Sławomir Dettlaff

Wszystkie bramy ewakuacyjne prowadzące na płytę boiska, które zamykane zostają na czas imprezy, kontrolowane są przez służby porządkowe organizatora. W stosownym momencie w przypadku powstania zagrożenia uniemożliwiającego wydostanie się ludzi koroną stadionu zostają natychmiast otwarte.

furtka
Foto: Sławomir Dettlaff

Na każdym obiekcie stadionowym stosuje się różne systemy bezpieczeństwa podczas zagrożeń, ewakuacja tłumu jest ostatecznością. Często głównym źródłem wiedzy o powstaniu zagrożenia jest spiker zawodów, który powinien doskonale orientować się w specyfice obiektu. Spiker powinien być osobą neutralną, nie prowokować negatywnych zachowań tłumów, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń mogących prowadzić do konieczności ewakuacji z terenu imprezy.

Podstawowe urządzenia i systemy wspomagające procesy ewakuacyjne z terenu imprezy masowej.

Na polskich stadionach często stosowanym systemem zabezpieczenia są tzw. drzwi antypaniczne, które umożliwiają tylko wydostanie się z wewnątrz obiektu, natomiast z zewnątrz żadna osoba niepowołana nie dostanie się na teren obiektu.

Do kontrolowania systemu otwierania drzwi (kontrola dostępu) wykorzystuje się różne systemy typu Building Manager System (BMS), dzięki któremu można sterować wszystkim drzwiami ewakuacyjnymi, jak również nawiewami podczas pożaru, windami (podczas powstania zagrożenia windy powinny zjechać na poziom zero i wyłączyć się) itp. Powyższy system początkowo zaprojektowany został z myślą o stworzeniu tzw. inteligentnego budynku wyłącznie w celach przemysłowych, jednakże w związku z możliwością szerszego wykorzystania został on dostosowany również do obiektów biurowych, handlowych a obecnie jest stosowany również na wielu stadionach czy halach, w których odbywają się imprezy masowe.

System ten posiada różne moduły, które można koordynować przy pomocy jednego stanowiska dowodzenia ( dispatche room). Dzięki powyższemu systemowi można podejmować działania na terenie obiektu z zakresu sterowania:

Każdy wyżej wymieniony element systemu wpływa w mniejszym bądź większym stopniu na przebieg ewakuacji. Dlatego jego ideą jest skoordynowanie wszystkich działań w postaci odpowiedniego algorytmu postępowania dla poszczególnych etapów działań.

Równie znanym jest system Galaxy, w dużej mierze zbliżony do BMS. Jest to system spełniający najostrzejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów. System ten posiada otwartą architekturę sprzętową i programową, co pozwala na rozwijanie go w miarę zmieniających się potrzeb użytkownika bez konieczności wymiany całego sprzętu. System ten został tak zaprojektowany, aby wszystkie oferowane elementy zewnętrzne współpracowały z dowolnie wybraną jednostką centralną. Najważniejszą cechą tego systemu jest to, że jest on zintegrowany z systemem sygnalizacji napadu i włamania oraz systemem kontroli dostępu (SSWiN). Kontrola dostępu (KD) realizowana jest za pośrednictwem głowic oraz elementów zbliżeniowych — kart lub breloków.[4]


DSC 0347Foto: Sławomir Dettlaff

Na terenie imprezy masowej częściej spotykane są tzw. bramy obrotowe bądź kołowroty. Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa, dotyczą one cech jakimi powinny charakteryzować się bramy obrotowe współpracujące z systemami kontroli dostępu na obiektach sportowych na których odbywają się imprezy masowe:

 1. Brama obrotowa powinna być wyposażona w sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie cyklu działania.
 2. Sprawność funkcjonowania bramy powinna umożliwiać przepustowość minimalną (15osób/min).
 3. Zwłoka przy odblokowaniu ruchu rotora tj. od momentu otrzymania sygnału z urządzenia sterującego powinna być nie dłuższa niż 0,6 sek.
 4. Urządzenie nie może posiadać elementów, które można odkręcić lub wymontować bez posiadania odpowiednich narzędzi.
 5. Brama powinna posiadać osłony metalowe do wysokości minimum 2,2 m i szerokości minimum 0,7 m zabezpieczającą stanowiska operatorów przed niebezpieczeństwem urazu spowodowanego uderzeniem przedmiotem wyrzuconym od strony strefy otwartej.
 6. Brama powinna być wyposażona w znaki bezpieczeństwa zgodne z normą PN-ISO 7010.
 7. Brama powinna posiadać widoczną sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania przejścia.[5]

Podsumowując powyższy temat nasuwa się pytanie: czy systemy typu BMS oraz Galaxy potrafią zastąpić przeszkolonego człowieka znajdującego się na danym odcinku? Pytanie to pozostawię bez odpowiedzi. Według moich obiektywnych obserwacji na wielu imprezach masowych dostrzegłem wiele niepokojących objawów związanych z wprowadzaniem innowacji systemowych. Po pierwsze systemy te powinny być montowane w celu ułatwienia pracy osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie imprezy, a nie -jak to się dzieje - w celu skontrolowania jakości pracy służb zabezpieczających imprezę masową. Równie ważne jest to, że tłum ludzi jest nieprzewidywalny a systemy elektroniczne nie potrafią „dostosować się” do sytuacji, której nie mają w podanym algorytmie działania. Zatem reasumując należy łączyć zabezpieczenie systemowe z czynnikiem ludzkim, z tym, że elektronika nigdy nie zastąpi możliwości i umiejętności człowieka.

 

 

 

Opracował: Tomasz Tonder

Załączniki: Ewakuacja PDF


[1] §3. Wytyczne polskiego związku piłki nożnej w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich; w; Biuletyn 1/95

[2] Wytyczne polskiego związku piłki nożnej w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich; w; Biuletyn 1/95

[3] http://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_budynek; pobrano 23.01.2013

[4] Opracowano na podstawie danych z firmy: Tap – Systemy Alarmowe Sp. z o. o.

[5] Warunki bezpieczeństwa systemu kontroli dostępu; Jan Mucha, Lesław Czyż; Warszawa 2008


 

Podziel się tym tekstem na:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Biuletyn Portalu

Patronujemy

ATIPWN2 

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku